مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

نمونه قرارداد دیجیتال مارکتینگ

0

نمونه قرارداد تولید محتوای شبکه های اجتماعی به شرح زیر می باشد با وکیل حقوقی همراه شوید .

این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز اطلاعات مورد نیاز به آن امکان پذیر نمی باشد.

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ………………………. فیما بین ……………………………. به نشانی ……………………………. و شماره تماس …………………….. که از این پس کارفرما نامیده می‌شود از یک سو، و تیم طراحی و تبلیغات لولسا که از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های موافقتنامه می باشد و امکان واگذاری بخش های مختلف (مانند موارد مالی) به فرد دیگری از سوی کارفرما امکان پذیر نمی باشد.

نام کارفرما: …………………….. نام نماینده: ……………………. سمت: ………………… شماره همراه نماینده: …………………. آدرس ایمیل: …………………….

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
تولید … عدد محتوای شبکه های اجتماعی به صورت … با تعداد … اتود در ابعاد …

ماده ۲) جدول زمانبدی پرداخت
پرداخت قرارداد در زمان ثبت سفارش به صورت آنلاین خواهد بود.

ماده ۳) مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد: …………………………………… تومان می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما می باشد.

ماده ۴) مدت قرارداد
مدت این قرار داد … روز کاری پس از امضا، ارسال کلیه موارد مورد نیاز (فرم اطلاعات مورد نیاز)، و وصول مبلغ قرارداد می باشد.

شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت از سوى کارفرما به مجری و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.

مدت زمان اعلام شده در قرار داد تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که کلیه مواردی که بر عهده کارفرما می باشد، در زمان تعیین شده ارسال شده باشند. تاخیر در ارسال موارد به جهت ایجاد اخلال در برنامه های کاری لولسا، می تواند منجر به طولانی تر شدن زمان قرار داد باشد که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول پس از عقد قرارداد: ارسال اطلاعات مورد نیاز لولسا

مرحله دوم: وصول مبلغ قرارداد

مرحله سوم: طراحی اتود (اتود های) اولیه

مرحله چهارم: اعمال تغییرات مورد نیاز مشتری بر روی اتود انتخاب شده

مرحله پنجم: ارسال فایل نهایی برای مشتری

ماده ۶) تعهدات مجری
مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

مجری متعهد میگردد حداکثر تا …. اتود طراحی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، در صورت تمایل کارفرما مجری متعهد می شود اتود طراحی جدیدی را با کارفرما ظرف مدت … روز کاری تحویل نماید، این موضوع … درصد بابت حق الزحمه طراحی اتود جدید، به مبلغ قرار داد اضافه می کند که همزمان با درخواست اتود جدید از سوی کارفرما این مبلغ پرداخت می شود؛ و این موضوع حداکثر یک بار قابل تکرار بوده و در صورت عدم تایید کارفرما، قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است مبالغ پرداخت شده هزینه طراحی اتود ها بوده و هیچ وجهی به مشتری باز گردانده نخواهد شد.

کلیه اطلاعاتى که توسط کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختیار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد.

مجری متعهد می گردد کلیه موارد اعلام شده از سوی کارفرما را در تولید محتوای شبکه های اجتماعی رعایت نماید.

مجری متعهد می گردد فایل نهایی را با ابعاد تعیین شده در زمان سفارش به کارفرما تحویل دهد.

در صورت آنکه در موضوع قرار داد اعلام شده باشد فایل لایه باز طراحی مورد نیاز مشتری می باشد، مجری موظف به ارسال فایل لایه باز در زمان تحویل فایل نهایی می باشد.

مجری متعهد می گردد در زمان تحویل کارفرما، کلیه موارد مندرج در قرار داد را برای کارفرما از طریق پست الکترونیک ارسال نماید.

ماده ۷) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را پیش از واریز هزینه در اختیار مجری قراردهد.

مجری حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را به عنوان نمونه کار برای دیگران به نمایش بگذارد.

چنان چه کارفرما به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.

حداکثر فرصت اعلام نظر نماینده کارفرما در خصوص تایید اتود های ارائه شده در مراحل سوم (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، … روز کاری می باشد. بدیهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تایید آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات … درصد بوده و پس از آن در صورت درخواست از مجری برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.

پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچ گونه فایل یا تصویری از طراحی نهایی قابل استفاده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد.

کارفرما موظف است پیش از واریز مبلغ قرارداد، کلیه اطلاعات لازم به مجری را به صورت کامل تحویل دهد.

در تمامی مراحل (سفارش، بررسی و اعلام نظر بر روی اتود ها و یا درخواست طراحی اتود جدید) کارفرما موظف است موارد مورد نیاز را به صورت شفاف و مشخص به مجری انتقال دهد. مواردی همچون زیبا، شیک، بهتر و موارد مشابه از سوی کارفرما اعلام نخواهد شد، چرا که این صفات گویای لازم جهت طراحی را نداشته و بر اساس سلیقه افراد متفاوت می باشد.

ارسال کد رنگ های مورد نیاز جهت استفاده در طراحی بر عهده کارفرما می باشد.

کارفرما موظف به انتخاب تنها یک اتود بوده و حداکثر ۲۵ درصد درخواست تغییر در طرح آن اتود را خواهد داشت. امکان انتخاب بیش از یک اتود وجود ندارد. در صورت درخواست تغییرات بیش از ۲۵ درصد طرح کارفرما موظف به پرداخت هزینه ای معادل طراحی اتود جدید (۳۰ درصد مبلغ کل قرار داد) می باشد.

ماده ۸) فورس ماژور
درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط بر اساس مرحله پیشرفت کار، کارفرما موظف به پرداخت هزینه تا آن مرحله به مجری می باشد. در صورت آنکه عدم امکان در شرایط فورس ماژور از سوی مجری اعلام شده باشد، مجری موظف به بازگرداندن کلیه مبلغ پرداخت شده از سوی کارفرما است.

ماده ۹) فسخ قرارداد
قرارداد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

فسخ قرارداد تنها در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.

کارفرما در صورت فسخ قرارداد، موظف به پرداخت مبلغ کامل قرار داد می باشد.

ماده ۱۰) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده ۱۱) قوانین و مقررات لولسا
امکان سفارش حضوری، اعلام تغییرات و یا تحویل این خدمات وجود ندارد.
متون و موارد ارسالی از سوی کارفرما از سوی مجری نهایی محاسبه شده و در صورت نیاز به ویرایش و یا تغییر آنها کارفرما موظف به پرداخت هزینه جداگانه برای این موارد می باشد.
قرار داد به صورت فایل PDF برای مشتری ارسال خواهد شد و ارسال آن به صورت فیزیکی (پیش و پس از امضا) وجود ندارد.
کارفرما موظف می باشد کلیه قوانین و مقرراتی که در سایت لولسا و صفحه خدمات تولید محتوای شبکه های اجتماعی آمده است را مطالعه کند. قوانین مندرج در این دو بخش برای تمامی سفارش ها الزامی بوده و سفارش به معنای پذیرش کلیه این قوانین و مقررات می باشد.
ارسال کد رنگ های مورد نیاز از سوی کارفرما اجباری بوده و ارسال تصویر برای این موضوع امکان پذیر نمی باشد.
این خدمات تنها شامل طراحی بوده و شامل انتشار و یا موارد دیگر نمی باشد.
کارفرما موظف است تغییرات و اطلاعات مورد نظر خود را به صورت روشن بیان نماید. صفات کیفی (زیبا، قشنگ، با کیفیت، شیک و موارد مشابه) در ارسال تغییرات مورد نیاز برای اتود ها و اطلاعات اولیه سفارش مورد قبول نمی باشند.
فایل نهایی تنها یکبار برای کارفرما ارسال خواهد شد و امکان ارسال مجدد و یا نگهداری فایل ها از سوی لولسا وجود ندارد.
در زمان طراحی تنها مواردی که به صورت دقیق در درخواست سفارش ارسال شده باشند طراحی می شوند و مجری موظف به طراحی و یا افزودن هیچ مورد دیگری که از سوی کارفرما در زمان ثبت سفارش اعلام نشده باشد نیست.
این قرار داد در تاریخ (بحروف) …………………………. در ۱۱ ماده در دو نسخه که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای …………………………… به سمت مجری و …………………………. به سمت کار فرما رسید.

امضای کارفرما امضای مجری

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات