مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان با شخص حقیقی

0

به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد در ادامه از وکیل حقوقی به بررسی پیمانکاری ساختمان با شخص حقیقی میپردازیم .

شرایط خصوصی پیمان وفق تراضی کارفرما و پیمانکار ساختمانی نسبت به امور اجرایی و غیره تنظیم می‌شود. در این خصوص توجه نمایید که نبایستی شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شود که تعارضی با شرایط عمومی پیمان داشته باشند.

علت این امر آنست که شرایط خصوصی پیمان که میان کارفرما و پیمانکار ساختمان توافق می‌شود جنبه تکمیلی دارد و نه تغییری.

در مقابل شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری وجود دارند که در واقع شرایطی آمره هستند.

شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری عبارتند از مجموعه‌ای از تعهدات غیرقابل تغییر و عام که حاکم بر قرارداد پیمانکاری است. به عبارت دیگر تعهدات درج شده در قسمت شرایط عمومی جنبه عام داشته و غیرقابل تغییرند و بایستی در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شوند.

در واقع شرایط عمومی شرایطی هستند که حاکم بر قرارداد پیمانکاری هستند که سایر شرایط و تعهدات بایستی پیرو شرایط عمومی باشند.

مهم‌ترین ارکان قرارداد پیمانکاری ساختمان

مشخصات طرفین قرارداد
مشخصات کارفرما
مشخصات پیمانکار
موضوع قرارداد پیمانکاری ساختمان بدون مصالح و محل انجام آن
محاسبات و مشخصات فنی پروژه
هزینه قرارداد (به تفکیک و کلی)
شرایط پرداخت
اسناد و مدارک پیمان
مدت انجام موضوع قرارداد پیمانکاری ساختمان بدون مصالح
ضمانت اجرای دیرکرد طرفین در انجام پروژه
ترتیبات نظارت بر عملکرد پیمانکار
تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه
نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار
تعهدات پیمانکار
تعهدات کارفرما
ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار
دستگاه نظارت
مالیات پروژه
موارد فسخ قرارداد
اختلافات ناشی از قرارداد
موارد متفرقه
نُسخ قرارداد

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

به خاطر داشته باشید که اگر شما نیز در سدد انعقاد قرارداد فوق هستید، می‌توانید با ثبت درخواست تنظیم قرارداد پیمانکاری ساختمان بدون مصالح ، قراردادی مختص خودتان را با رعایت تمام نکات و شروط مدنظرتان داشته باشید.

 

هفت نکته مهم قراردادی از قرارداد پیمانکاری بدون مصالح

۱- اولین نکته در قرارداد پیمانکاری بدون مصالح آنست که بر خلاف قرارداد پیمانکاری با مصالح، صرفاً تأمین نیروی انسانی، ابزار کار، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع قرارداد و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است و تهیه مصالح مصرفی و مورد نیاز مشخصاً بر عهده کارفرما می‌باشد.

۲- دومین نکته‌ای که در تنظیم این قرارداد بایستی بدان توجه نمود عبارتست از آنکه پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش وفق قانون کار متعهد بوده و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی‌باشد.

۳- به جهت اینکه در این قرارداد تهیه مصالح بر عهده کارفرما است و نه پیمانکار توصیه می‌شود در بخش مربوط به تعهدات پیمانکار درج نمایید که پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نموده تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

۴- در این قرارداد با توجه به ماهیت آن ضرورت دارد تا شرط شود که اجرای قرارداد قائم به شخص پیمانکار بوده، و وی حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر را نداشته باشد.

۵- بر مبنای قرارداد فوق هزینه‌های مربوط به مجهز نمودن و برچیدن کارگاه بر عهده پیمانکار بوده و وی می‌بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت و نهایی، بدون وقفه و با کیفیت مقتضی انجام پذیرد.

۶- در این قرارداد ضرورت دارد تا درج شود که پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه است.

ضمناً هر گونه در صورت وقوع عملی خلاف این موضوع بدواً پیمانکار مسئول است. لیکن در صورت اثبات تحقق تقصیر و عدم رعایت نظامات دولتی از جانب پرسنل، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می‌باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

۷- توجه نمایید که وسایل ایمنی مندرج در مبحث ۱۲ مقررات ملّی ساختمانی ایران از قبیل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می‌باشد.

 

سخن آخر

قرارداد پیمانکاری بدون مصالح، قراردادی رایج میان قراردادهای پیمانکاری ساختمان است که تمامی ارکان آن مشابه قرارداد پیمانکاری به همراه مصالح است و صرفاً تمایز میان آنها ناظر بر مسئولیت تهیه مصالح می‌باشد.

رعایت نکات مهم حقوقی مذکور در این قرارداد سبب جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی برایتان می‌شود. در صورتی که برای کسب و کار خود نیاز به استفاده از قرارداد فوق داشتید می‌توانید همین الان برای دریافت مشاوره حقوقی از کارشناسان ما به بخش مشاوره تلفنی مراجعه کنید.

 

نمونه قرارداد پیمانکاری انجام خدمات (فرم خام پیمانکاری عمومی)
در مورخه قرارداد حاضر بین که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای از یک طرف و آقای فرزند متولد دارای شماره شناسنامه صادره از با تحصیلات در رشته که در این قرارداد مجری نامیده می شود از طرف دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است ، به شرح ذیل منعقد می گردد .

ماده یک – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجری به منظور پروژه یا قرارداد:

۱-

۲-

ماده ۲- اسناد و مدارک :

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف متن قرارداد

ب: مشخصات فنی (پیوست شماره یک )

ج: نمودار زمانبندی اجرای قرارداد (پیوست شماره دو )

د: یک برگ سفته به شماره جهت تضمین حسن انجام کار سپرده شده از سوی مجری

ه: کپی کارت تحصیلی و شناسنامه مجری

ماده ۳- مدت قرارداد :

مدت اجرای قرارداد و زمان شروع آن از تاریخ پیش پرداخت می باشد .

ماده ۴- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد ریال می باشد و بر اساس جدول زیر پرداخت خواهد شد.

الف : معادل ۲۰ درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پیش پرداخت می باشد .

ب: معادل ۴۰ در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعیت دو ماهه از زمان شروع قرارداد با توجه به پیوست شماره ۲

ج: معادل ۴۰ درصد از مبلغ پروژه پس از اجرای موضوع قرارداد با توجه به پیوست شماره ۲

تبصره : معادل ۱۰ درصد هر یک از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به عنوان حسن انجام کار کسر شده و در پایان قرارداد در صورت تایید نهایی کارفرما به عنوان تسویه حساب به مجری پرداخت می گردد . معادل ۵ درصد از هر یک اقساط فوق نیز به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجه ) کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن به مجری تسلیم می شود.

ماده ۵ – تعهدات مجری :

۱- کلیه تعهدات اجرایی مجری در قالب مشخصات فنی (پیوست شماره ۱) ذکر گردیده است و مطابق نمودار زمانبندی اجرای قرارداد که به تائید کارفرما رسیده است ، (پیوست شماره ۲) انجام می شود و از طرف مجری به کارفرما تسلیم می گردد .

۲- مجری متعهد می گردد گزارش نوبه ای پیشرفت پروژه را در فواصل و به طور متوالی به کارفرما تسلیم کند .

۳- مجری متعهد می گردد در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت پروژه را به کارفرما تسلیم کند .

۴- مجری متعهد می گردد در پایان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به کارفرما تحویل دهد .

۵- هر گونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می بایست کتباً به تائید کارفرما برسد .

۶- مجری بدون هماهنگی با کارفرما حق واگذاری مستندات و خروجی های پروژه را به اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد .

۷- مجری متعهد می گردد طبق زمان بندی اجرای قرارداد به موقع عمل نماید . مجری متعهد می گردد ، تهیه مستندات پروژه را مطابق فرمتی که توسط کارفرما پیشنهاد می شود ، تدوین نماید.

ماده ۶- تعهدات کارفرما :

۱- کارفرما در حدود مقدورات متعهد می گردد اطلاعات مورد نیاز پروژه را تا آنجا که جنبه امنیتی و محرمانه نداشته باشد در اختیار مجری قرار دهد .

۲- پرداخت به موقع اعتبار مربوطه .

۳- کارفرما مخیر است هر زمان که صلاح بداند (جدا از بازدید ناظر ) از موضوع توافقنامه بازدید عمومی و تخصصی به عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجرای پروژه به طور رسمی معرفی نماید .

۴- حداکثر پس از ۳ روز از گزارش نوبه ای و مرحله ای پیشرفت پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه خود اقدام نماید . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد .

۵- حداکثر پس از ۵ روز از تاریخ دریافت گزارش نهایی پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه خود اقدام نمایند . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد .

تبصره : نظرات اصلاحی کارفرما شامل گزارش های تایید شده قبلی نمی باشد .

۶- هرگونه تغییر در مشخصات فنی و مفاد این قرارداد توسط کارفرما مستلزم موافقت کتبی مجری یا انعقاد الحاقیه قرارداد می باشد.

ماده ۷- ضمانت حسن انجام کار :

برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات ، مجری معادل مبلغ قرارداد را در قالب یک فقره سفته همزمان با دریافت قسط اول قرارداد به کارفرما تحویل می دهد . این وجه الضمان در صورتیکه مجری به تعهدات ناشی از این قرارداد عمل ننماید به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و در غیر این صورت در زمان تسویه حساب نهایی از سوی کارفرما به مجری مسترد می شود .

سفته به شماره مورخ ………………….

ماده ۸- حوادث قهریه :

در شرایط اضطراری یا حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ ، زلزله ، سیل و آتش سوزی چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند ، می توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعیین خسارت های وارد شده به طور توافقی به اجرای قرارداد ادامه دهند و در صورتی که انجام قرارداد حاضر برای یک از طرفین غیر ممکن شود ، طرف ذیربط
می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید . در غیر این صورت ظرف مدت یک ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجری صورت حساب مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت شود به کارفرما تسلیم می نماید و کارفرما بعد از در یافت صورت حساب فوق و ارزیابی آن به مدت حداکثر یک ماه و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الطرفین ، کلیه مبلغی را که به مجری تعلق می گیرد ، پرداخت خواهد نمود.

ماده ۹- موارد فسخ قرارداد :

در صورتیکه مجری به علت قصور ، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده ۳) را تا پیش از یک چهارم مدت انجام کل پروژه به تعویق اندازد و یا اینکه به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد را رعایت نکند ،کارفرما کتباً به مجری اخطار خواهد کرد که نقایص و معایب را ظرف مدت ۲۰ روز مرتفع سازد. در صورتیکه مجری در ظرف مدت مذکور به تذکر کارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نکند کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را با اخطار کتبی ۲۰ روزه فسخ نماید. در این صورت ارزش خدماتی که مجری در مراحل مختلف تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط کارشناسان مرضی الطرفین ارزیابی شده و پس از محاسبه کامل ، تسویه حساب نهایی با مجری انجام می شود در صورتی که کارفرما موارد ذکر شده در ماده ۶ را اجرا نکند در ابتدا مجری موضوع را کتباً با کارفرما اطلاع داده و برنامه کار را تا دو برابر زمان تاخیر شده از طرف کارفرما به تعویق خواهد افتاد . چنانچه این مدت تاخیر ۲۰ روز به طول انجامد یا مفاد ماده ۴ رعایت نشده و حق الزحمه مجری به طور کامل در زمان های قید شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجری حق دارد طی اخطار کتبی ۲۰ روزه قرارداد را فسخ نماید و وجوهی را به شرح ذیل دریافت دارد ، کلیه هزینه های مربوط به خدمات انجام شده توسط مجری به منظور اجرای این قرارداد با ارائه اسناد و مدارک مربوطه و ارزیابی و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الرفین.

ماده ۱۰-

مجری اعلام میدارد که مشمول قانون مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود.

ماده ۱۱- نشانی طرفین قرارداد :

کارفرما :

آدرس :

تلفن :

مجری :

آدرس :

تلفن :

ماده ۱۲- قانون قرارداد :

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی بوده و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کلیه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند .

این قرارداد در ۱۲ ماده رویت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائید می باشد و ایجاد هر گونه تغییرات در متن این قرارداد ، متضمن تنظیم صورت جلسه جدید خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.