مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

نمونه قرارداد پیمانکاری درصدی ساختمان

0

در ین بررسی قادر خواهیم هم خودمان یک نمونه قرارداد مدیریت پیمانکاری درصدی استاندارد با جزئیات کامل تنظیم نماییم. و هم می توانیم قراردادی را که پیمانکار به ما ارائه میدهد را بررسی نموده و اشکالات آنرا اصلاح نماییم در ادامه با وکیل حقوقی باشید .

نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی

این قرارداد در تاریخ ———— ، در ساعت ———— ، در محل ———- به آدرس ————– ، فی مابین ————– به کد ملی ———- ، به آدرس ———– ، که از این پس کارفرما نامیده می شود و ————- به کد ملی ——— ، به آدرس —————– ، که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید و طرفین قرارداد با امضاء این قرارداد و پیوستهای آن، خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کلیه مفاد این قرارداد نمودند.

ماده ۱– راه های ارتباطی، مکاتبات رسمی و نماینده های رسمی طرفین قرارداد:
۱-۱- طرفین قرارداد متعهد می شوند که کلیه اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات مربوط به اجرای موضوع قرارداد را از طریق صورتجلسه ها، الحاقیه ها، درخواستهای کتبی، رسیدها، ارسال و دریافت پیامک به شماره تلفن همراه اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳ و یا ارسال و دریافت ایمیل به آدرس ایمیل اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳، مابین یکدیگر تنظیم و ردوبدل نموده و یا پیگیری نمایند. براساس این ماده از قرارداد، این اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات، رسمی تلقی شده و جزئی از مدارک این قرارداد بحساب می آید.

۱-۲- کارفرما شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با پیمانکار، مشخص نموده است. مسئولیت عدم دریافت ایمیلها و پیامکهای ارسال شده از سوی پیمانکار به کارفرما، بجز در شرایط بند ۱-۴، با شخص کارفرما خواهد بود.

۱-۳- پیمانکار شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با کارفرما مشخص نموده است. مسئولیت عدم دریافت ایمیلها و پیامکهای ارسال شده از سوی کارفرما به پیمانکار، بجز در شرایط بند ۱-۴، با شخص پیمانکار خواهد بود.

ماده ۲– موضوع قرارداد :
عبارت است از مدیریت اجرایی پروژه —— مطابق مشخصات فنی ذکر شده در پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد شامل —————–، توسط پیمانکار در پروژه ———–واقع در ———————————————————————- .

ماده ۳- افزایش کار و عملیات موضوع قرارداد توسط کارفرما:
۳-۱- کارفرما تا اندازه ای می تواند مقدار کار و عملیات موضوع قرارداد را در مدت زمان اجرای موضوع قرارداد، افزایش دهد، که هر سه شرط زیر در مورد این مقادیر کار و عملیات اضافی، صادق باشد:

شرط اول: زمان اجرای مجموع مقادیر کار و عملیات اضافه شده در طول مدت قرارداد، بدون درنظر گرفتن مشترکات، همزمانی و همپوشانی اجرای آنها با عملیات و کار اولیه موضوع قرارداد، از —— درصد مدت زمان اولیه قرارداد، موضوع بند ۵-۱، بیشتر نباشد.
شرط دوم: هزینه اجرای مجموع مقادیر کار و عملیات اضافه شده در طول مدت قرارداد، بدون درنظر گرفتن همزمانی و همپوشانی اجرای آنها با عملیات و کار اولیه موضوع قرارداد، از ——– درصد مبلغ مبنای قرارداد، موضوع بند ۶-۱، بیشتر نباشد.
شرط سوم: تمام کارها و عملیاتهای اضافی درخواستی از طرف کارفرما برای اضافه شدن به موضوع قرارداد باید در حوزه موضوع قرارداد اولیه و پیوستهای اجرایی قرارداد باشد و عملیاتها و کارهایی که در موضوع قرارداد اولیه و پیوست جزئیات اجرایی قرارداد، وجود ندارد نمیتواند به موضوع قرارداد و حجم عملیات اجرایی آن اضافه شود.
ماده ۴– اسناد و مدارک قرارداد :
۴-۱- قرارداد حاضر .

۴-۲- پیوست قرارداد – جزئیات اجرایی (در – بند) .

۴-۳- کپی کارت ملی طرفین قرارداد و نماینده های ایشان.

۴-۴- کلیه دستور کارها، اصل یا کپی امضاء شده ضمانت های مندرج در این قرارداد و رسیدهایی که از زمان تاریخ این قرارداد تا پایان اجرای موضوع قرارداد و اجرای کلیه تعهدات طرفین قرارداد، مابین کارفرما و پیمانکار بصورت رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، ابلاغ، تأیید و مبادله می گردد.

۴-۵- کپی سند یا اجاره نامه یا وکالت نامه از طرف مالک یا مالکین ، مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد که نشان دهنده ارتباط کارفرما با محل اجرای موضوع قرارداد باشد. کپی میبایست رسید شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده باشد.

ماده ۵– مدت قرارداد :
۵-۱- مدت قرارداد جمعاً —————– از تاریخ ————— میباشد.

۵-۲- چنانچه کار و عملیات جدیدی با توجه به شروط و شرایط ماده ۳ این قرارداد، به موضوع قرارداد اضافه شود، زمان اجرای این کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع قرارداد با توجه به نظر پیمانکار به مدت قرارداد اضافه می شود.

۵-۳- روزها و ساعاتی که پیمانکار مجاز است ، عملیات و کارهای مربوط به اجرای موضوعات قرارداد را انجام دهد بعنوان “ساعات کاری” نامیده می شود و عبارت است از روزهای ————————- از ساعت ———— تا ساعت ——- .

۵-۴- اخذ مجوز و هماهنگی با همسایه ها، افراد، ارگانها، سازمانها و ادارات ذیربط و ذیصلاح برای اجرای موضوع قرارداد در روزها و ساعات کاری مشخص شده در بند ۵-۳، برعهده کارفرما میباشد.

ماده ۶- مبلغ قرارداد و دستمزد پیمانکار:
۶-۱ براساس این بند “مبلغ مبنای قرارداد”، ———————–، پیش بینی و تعیین می شود.

۶-۲- مبلغ مبنای قرارداد پیش بینی شده، موضوع بند ۶-۱، بمنظور تعیین مبنایی برای محاسبه مقادیر مالی و هزینه ها در مورد موضوع قرارداد، در قرارداد حاضر، پیوست اجرایی و سایر مدارک قرارداد، موضوع ماده ۴ این قرارداد، تعیین شده است.

۶-۳- کلیه هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد، توسط پیمانکار از مبلغ تنخواه گردان و حساب تنخواه گردان، موضوع بند ۷-۱، برداشت و هزینه می شود و پیمانکار هیچ مسئولیتی برای پرداخت هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد از حساب دیگر، به هر میزان و یا هر زمانی ندارد.

۶-۴- حق الزحمه یا دستمزد پیمانکار برای اجرای موضوع قرارداد و کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد، موضوع ماده ۳ این قرارداد، ——-درصد از کل هزینه اجرای موضوع قرارداد و کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد میباشد. این حق الزحمه در آخر هر روز کاری، توسط پیمانکار، محاسبه و از حساب تنخواه گردان برداشت می شود.

ماده ۷– تنخواه گردان:
۷-۱- کارفرما میبایست مبلغ———–ریال به عنوان “حداقل مبلغ تنخواه گردان” به شماره حساب————بنام————- بعنوان “حساب تنخواه گردان” واریز نماید تا هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد، از مبلغ تنخواه گردان موضوع این بند پرداخت شود.

۷-۲- کارفرما باید تا پیش از تاریخ ———- “حداقل مبلغ تنخواه گردان” را به عنوان اولین پرداختی تنخواه گردان به “حساب تنخواه گردان” واریز نماید.

۷-۳- کارفرما میبایست تا پیش از ساعت ———- هر روز کاری، مبلغ کسری تنخواه گردان را به حساب تنخواه گردان واریز نماید تا موجودی حساب تنخواه گردان از “حداقل مبلغ تنخواه گردان” کمتر نباشد.

۷-۴- پیمانکار موظف است، در مورد تمام هزینه های مربوط به مبالغی که از حساب تنخواه گردان برداشت و پرداخت می نماید، گزارش هزینه، موجودی حساب تنخواه گردان، فاکتورها و رسیدهای هر روز کاری را حداکثر تا ساعت —– روزکاری بعد، از طریق یکی از راه های ارتباطی موضوع ماده ۱ این قرارداد، به کارفرما ارائه یا اعلام نماید.

۷-۵- پیمانکار موظف است برای پرداخت هزینه های بیشتر از ———– ریال در یک روز کاری، پیش از برداشت هزینه از حساب تنخواه گردان، با ارائه پیش فاکتور و یا اعلام رسمی براساس ماده ۱ این قرارداد، این مبالغ را به کارفرما اعلام نماید و درصورت تأیید مبلغ از سوی کارفرما، نسبت به پرداخت مبلغ و یا عقد قرارداد اقدام نماید.

۷-۶- براساس این بند کارفرما متعهد می شود نسبت به نگهداری، سود و مزایای حاصله از مبالغی که در حساب تنخواه گردان و در اختیار پیمانکار است، هیچگاه هیچ ادعایی از جمله ادعای خیانت در امانت نخواهد داشت و این مبالغ تا زمان استفاده در مراحل مختلف موضوع قرارداد بطور کامل دراختیار و متعلق به پیمانکار خواهد بود.

ماده ۸- ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار:
۸-۱- مطابق این بند، تاریخ، ———– روز پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد بوسیله پیمانکار به کارفرما، بعنوان “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” تعیین می شود.

۸-۲- پیمانکار موظف است در زمان دریافت اولین مبلغ تنخواه گردان از سوی کارفرما، یک چک به مبلغ —————- ریال بعنوان “چک ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار”، در محل اجرای موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل دهد و یک کپی از این چک ضمانت با امضاء و رسید طرفین قرارداد ضمیمه نسخه قرارداد دراختیار پیمانکار قرارداده شود.

ماده ۹- تعهدات پیمانکار و کارفرما:
۹-۱- طرفین این قرارداد موظف هستند حداکثر ظرف مدت — ساعت، به مکاتبات و اعلانهای رسمی طرف دیگر، مطابق شرایط ماده ۱ این قرارداد، پاسخ کامل، کافی و مناسب بدهند. درغیر اینصورت قصور، تأخیر و ضرر و زیان در روند اجرای موضوع قرارداد ناشی از این دیرکرد در پاسخگویی به مکاتبات، برعهده طرفی خواهد بود که در حداکثر مدت زمان مشخص شده در این بند و تبصره های آن، پاسخگوی طرف دیگر نبوده است.

۹-۲- پیمانکار مسئول حسن عملکرد کارکنان خود در مدت قرارداد خواهد بود و درصورت بروز هرگونه مشکل و ایرادی از جانب عوامل پیمانکاری در محل پروژه، تمام مسئولیت آن برعهده شخص پیمانکار طرف این قرارداد میباشد.

۹-۳- کارفرما موظف است حداکثر تا تاریخ ————— محل اجرای موضوع قرارداد را بطور کامل تخلیه و به پیمانکار تحویل نماید.

۹-۴- پیمانکار موظف است ساعت کاری موضوع بند ۵-۳ را رعایت نماید و تحت هیچ شرایطی بدون هماهنگی با کارفرما، خارج از ساعات کاری مشخص شده، عملیات اجرایی، در محل اجرای موضوع قرارداد توسط عوامل تیم پیمانکاری انجام نشود.

۹-۵- —– موظف به تهیه بیمه نامه حوادث کامل با تمام آیتمهای مرتبط با موضوع قرارداد می باشد تا درصورت بروز خسارت مالی و یا جانی، هزینه این خسارات از سوی بیمه گر پرداخت شود. پرداخت مابه التفاوت پرداختی بیمه و هزینه واقعی حوادث مالی و جانی در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد، بعهده —– می باشد.

۹-۶- پرداخت هزینه آب، برق، گاز، شارژ ساختمان و کلیه هزینه های مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد و مربوط به زمان اجرای موضوع قرارداد، برعهده کارفرما میباشد.

۹-۷- پیمانکار مسئول اجرای باکیفیت و مطابق جزئیات اجرایی کلیه بخشهای موضوع این قرارداد میباشد و درصورت وجود نقص و یا ایراد در هر بخش از موضوع قرارداد، تمام مسئولیت آن برعهده پیمانکار خواهد بود.

۹-۸- اخذ مجوز و موافقت رسمی مراجع، ارگانها، سازمانها و افراد ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ،جهت اجرای طرح و موضوع این قرارداد بعهده کارفرما میباشد.

۹-۹- چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرار داد، سازمانها و اشخاص ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از مأمورین شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ،به هر نحوی مانع اجرای موضوع قرارداد شوند، پیمانکار هیچگونه مسئولیتی درقبال متوقف نمودن ایشان ندارد و کارفرما شخصاً متعهد به برطرف نمودن این موانع و حل و فصل مسائل مربوطه می باشد.

۹-۱۰- درصورت بروز هرگونه خسارت و یا ضرر مالی در زمان اجرای موضوع قرارداد ناشی از قصور پیمانکار و عوامل اجرایی ایشان، جبران خسارت و پرداخت هزینه های مربوط به آن بطور کامل بعهده شخص پیمانکار خواهد بود و تحت هیچ شرایطی در اینگونه موارد پیمانکار مجاز به پرداخت هزینه های جبران خسارت از مبلغ تنخواه گردان نمی باشد.

۹-۱۱- پیمانکار میبایست تا پیش از ساعت ۲۴:۰۰ تاریخی که براساس مدت زمان مشخص شده در ماده ۵-۱، بعلاوه مدت زمان تأخیرات قانونی، بعلاوه مدت زمان اجرای بخشهای اضافه شده به موضوع قرارداد براساس ماده ۳ این قرارداد، بعلاوه مدت زمان تأخیر ناشی از قصور کارفرما، محاسبه و تعیین می شود، موضوع قرارداد را بطور رسمی به کارفرما تحویل نماید.

۹-۱۲- پیمانکار موظف به بکارگیری و استخدام نیروی انسانی با مهارت و کیفیت کار کافی مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد میباشد به نحوی که دستمزد آنها در محدوده متوسط دستمزد نیروهای کار مشابه در همان منطقه محل اجرای موضوع قرارداد باشد. مسئولیت حسن اجرای عملکرد این نیروهای انسانی مطابق پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد، بر عهده پیمانکار است.

ماده ۱۰- فسخ قرارداد :
۱۰-۱- چنانچه مجموع روزهای تعطیلی اجرای موضوع قرار داد بدلیل قصور کارفرما، بیش از —— روز باشد و یا کارفرما در اجرای تعهدات دیگر خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، پیمانکار میتواند یکطرفه بدلیل قصور کارفرما در اجرای تعهدات خود، این قرارداد را فسخ نموده و موضوع را بطور رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، به کارفرما در همان روز اعلام نماید و کارفرما موظف است، ظرف مدت حداکثر —— ساعت مبلغ ،————- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را بعنوان ضرر و زیان عدم اجرای تعهدات، علاوه بر دستمزد و حق الزحمه پیمانکار تا زمان فسخ قرارداد، به پیمانکار پرداخت نماید.

۱۰-۲- چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرارداد، پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، کارفرما می تواند پس از اعلام رسمی این موضوع به پیمانکار، مطابق ماده ۱ این قرارداد، یکطرفه قرارداد را فسخ نماید و پیمانکار موظف است مابقی تنخواه گردان موجود در حساب تنخواه گردان را حداکثر تا —— ساعت بهمراه کلیه گزارشها، فاکتورها، رسیدهای مربوطه و مبلغ ، ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان عدم اجرای تعهدات، به کارفرما پرداخت یا تحویل نماید.

۱۰-۳- در شرایطی که کارفرما به هر دلیلی، بدون آنکه پیمانکار قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به پیمانکار اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر —- ساعت، مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را علاوه بر دستمزد و حق الزحمه پیمانکار تا زمان فسخ قرارداد، به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به پیمانکار پرداخت نماید.

۱۰-۴- در شرایطی که پیمانکار به هر دلیلی، بدون آنکه کارفرما قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به کارفرما اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر —- ساعت، دستمزد و حق الزحمه پیمانکار بابت اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را دریافت نماید و مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به کارفرما برگرداند و یا پرداخت نماید.

۱۰-۵- درصورتی که کارفرما به هر دلیلی بجز قصور پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد، اقدام به فسخ این قرارداد نماید، میبایست حداکثر تا —— ساعت پس از فسخ قرارداد، “چک ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” موضوع بند ۸-۲ این قرارداد را در محل اجرای موضوع قرارداد، به پیمانکار تحویل دهد.

ماده ۱۱- جریمه تأخیر در اجرای موضوع قرارداد:
اگر پیمانکار نتواند در مدت زمان مقرر مطابق بند ۹-۱۱ این قرارداد، موضوع قرارداد را به اتمام برساند، چنانچه براساس این قرارداد و پیوست جزئیات اجرایی آن، قصور از جانب پیمانکار باشد، به ازای هر روز دیرکرد، مبلغ ————— ریال بعنوان جریمه تأخیر در اتمام موضوع قرارداد، تعیین می شود.

تبصره ۴: از آنجایی که در دمای زیر ۱۰ درجه سانتیگراد و دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد و یا بارش باران و برف امکان اجرای عملیات ساختمانی در فضای باز و فضای بسته ای که هرکدام از این محدودیتها در آن صادق است، نمیباشد، بنابراین تأخیرات ناشی از چنین شرایطی و شرایط مشابه آن مجاز قلمداد شده و مشمول جریمه فوق الذکر نخواهد بود.

ماده ۱۲- کسورات قانونی
پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارض مرتبط با موضوع این قرارداد، بعهده کارفرما می باشد. کارفرما با تأیید و امضاء قرارداد حاضر گواهی می نماید تا درصورت مشمول شدن موضوع این قرارداد به پرداخت کسورات قانونی، این مبالغ و کسورات را بطور کامل پرداخت نماید و پیمانکار با در اختیار داشتن نسخه این قرارداد به عنوان گواهی تعهد کارفرما برای پرداخت این کسورات قانونی و مبالغ مربوطه، براساس این بند از قرارداد، دیگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت این هزینه ها و کسورات قانونی نخواهد داشت.

ماده ۱۳- شرایط قهریه (فورس ماژور)
در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص مندرج در قانون از جمله، سیل، زلزله و …) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از موضوع قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده را نخواهد داشت و صرفاً هزینه های انجام شده برای پیشبرد موضوع قرارداد بعلاوه حق الزحمه پیمانکار تا آن زمان، توسط پیمانکار از تنخواه گردان و مبلغ قرارداد دریافتی برداشت شده و مابقی این مبالغ بهمراه مدارک مربوط به هزینه ها به کارفرما برگردانده میشود.

ماده ۱۴- مشخصات قرارداد:
این قرارداد در —- ماده و —– تبصره (در —– صفحه) ، بهمراه جزئیات اجرایی (در —– صفحه) ، در ۲ نسخه تهیه و تنظیم شده و پس از امضاء و ثبت اثر انگشت طرفین قرارداد ذیل تمام صفحات قرارداد و پیوستها، مبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارا است و معتبر میباشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.