مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان بدون مصالح

0

یک مورد از ﻗﺮارداد اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن بدون مصالح را برای شما همراهان در وکیل حقوقی آماده کرده ایم .

نمونه قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی

در این مطلب نمونه‌ای از قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.

قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
(کاربرگ ب)
قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ٬ شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن‌که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیرقابل‌تفکیک است درتاریخ ………………………بین …………………………………………………….. که در این قرارداد صاحب‌کار نامیده می‌شود ازیک‌طرف و …………………………………………………………………………………….که در این قرارداد مجری خوانده می‌شود از طرف دیگر ٬ به شرح زیر منعقد گردید:

ماده ۱ _ قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از:
اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی (ابنیه و تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی) محوطه‌سازی ٬ حصار کشی ٬ راه‌اندازی و تحویل………………………………………………………………………………………………………………… اجرای بخش یا بخش‌های ……………………………………………………………………………………………….
شامل: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
به‌استثنای: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مطابق نقشه‌ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رؤیت و امضای مجری رسیده و یک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب‌کار و ناظر شده است.

ماده ۲ _قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
محل اجرای کار:
محل اجرای کار واقع در………………………………………………………………………………………است که به رؤیت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.

ماده ۳ _ قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
مبلغ قرارداد:
مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که ٬ با توجه به جمیع جهات برآورد شده است از قرار هر مترمربع زیربنا ………………………مجموعاً به حروف …………………………………………………………………..(به عدد) ……………………………………………. ریال است.
این مبلغ شامل:

– دستمزد ٬ تأمین نیروی انسانی ٬ تهیه ماشین‌آلات ٬ ابزار ٬ لوازم و وسایل کار است و فقط تهیه مصالح ساختمانی مصرفی به عهده صاحب‌کار است.
– دستمزد و تأمین نیروی انسانی است و تهیه ماشین‌آلات ٬ ابزار ٬ لوازم و وسایل کار و مصالح مصرفی به عهده صاحب‌کار است.
این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می‌باشد.
پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق می‌گیرد به عهده مجری است.

ماده ۴ _قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
نحوه پرداخت:
مبلغ (به حروف) ……………………………………(به عدد) ……………………………………. ریال معادل ………….. درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت در قبال ………………………………………………….. (تضمین موردقبول صاحب‌کار) پس از امضا و مبادله این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت می‌گردد. مواعد بقیه پرداخت‌ها در مراحل مختلف کار و پس از تأیید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی این قرارداد است.

ماده ۵ _قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
مدت قرارداد:
مدت قرارداد ………….. ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ صورت‌مجلس تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری است. این مدت تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می‌باشد.

ماده ۶ _قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
نگهداری دفتر مخصوص و انجام مراقبت‌های لازم:
مجری موظف است در دفتر مخصوص ٬ کلیه مصالح مصرفی و ماشین‌آلات و ابزار و وسایلی که توسط صاحب‌کار به وی یا در کارگاه ساختمان تحویل می‌شود ثبت نماید. از ماشین‌آلات و ابزار ٬ به‌خوبی نگهداری و پس از اتمام کار عیناً تحویل صاحب‌کار دهد.
جبران خسارت ناشی از عدم نگهداری و مصرف ناصحیح از ماشین‌آلات ٬ ابزار و وسایل مذکور به عهده مجری است. همچنین مجری موظف است از مصالحی که توسط صاحب‌کار در اختیار او قرار می‌گیرد به‌خوبی استفاده نموده و صرفه‌جویی‌های لازم را به عمل آورد.

ماده ۷ _ قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
مهندسان ناظر:
نظارت بر اجرای ساختمان به عهده…………………………………………………………………. به نشانی: ………………………………………………………………………………………………………….. می‌باشد که از طرف صاحب‌کار به مجری معرفی‌شده است. چنانچه بعداً به هر دلیل مهندس ناظر تغییر کند ٬ صاحب‌کار موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز مهندس ناظر جدید را کتباً به مجری معرفی نماید.

ماده ۸ _قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
نحوه اندازه‌گیری سطح زیربنا:
سطوح زیربنای ساختمان ٬ فضاهای ارتباطی ٬ راه‌پله‌ها ٬ خرپشته ٬ انباری‌ها ٬ اتاق نگهبان ٬ اتاق سرایدار و موتورخانه به‌طور کامل و سطح پیلوت ٬ زیرزمین‌ها و بالکن‌های مسقف که سه طرف آن دیوار باشد (دست‌انداز و جان‌پناه دیوار محسوب نمی‌شود) دوسوم سطح آن‌ها جزو زیربنا محسوب می‌شود سقف ایوان‌ها و بالکن‌های مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد یک‌دوم سطح آن‌ها در محاسبات منظور می‌گردد.
حیاط‌خلوت ٬ نورگیر ٬ هواکش و پاسیو ٬ حداکثر تا شش مترمربع که حداقل سه طرف آن محصور به بنای در دست احداث باشد جزو زیربنای ساختمان محسوب می‌شود ٬ چنانچه سطح موارد مذکور بیش از شش مترمربع باشد یک‌سوم سطح آن‌ها جزو زیربنا محاسبه می‌شود ٬ ضمناً پیش‌آمدگی‌ها ٬ ایوان‌ها ٬ بالکن‌های بدون سقف و قرنیزها جزو سطوح زیربنای ساختمان محسوب نمی‌شوند.
تبصره: این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به‌صورت مجموع و گلوبال تعیین‌شده نمی‌گردد.

ماده ۹ _قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن:
اسناد و مدارک قرارداد عبارت‌اند از:

قرارداد حاضر
شرایط عمومی
شرایط خصوصی
برنامه زمان‌بندی کلی
نقشه‌ها و پروانه‌های ساختمانی
همچنین مشخصات فنی
نقشه‌ها صورت‌مجلس‌ها
توافقنامه‌هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می‌رسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب می‌شود.

ماده ۱۰ _قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
شرایط – مسئولیت‌ها – اختیارات:
مسئولیت تمامی عملیات اجرایی ٬ فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط ٬ تعهدات ٬ اختیارات و مسئولیت‌های طرفیت قرارداد به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کرده‌اند و برای آن‌ها لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۱ _ قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی
نشانی طرفین قرارداد:
نشانی صاحب‌کار:
نشانی مجری:
امضای صاحب‌کار امضای مجری / مدیر

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات