مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان با شخص حقیقی

0

در این پست از وکیل حقوقی به قرارداد پیمانکاری ساختمان با شخص حقیقی و پیمانکاری پرداخت شده است .

از جمله پرکاربردترین واژگان در ادبیات فنی مهندسی و امور ساختمانی واژه پیمانکاری ساختمان است. پیمانکاری ساختمان بعضاً در قالب قرارداد پیمانکاری ساختمان با مصالح صورت می‌گیرد.

در این قرارداد پیمانکار ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد که انجام موضوع قرارداد پیمانکاری را علاوه بر تهیه مصالح لازم بر عهده می‌گیرد.

در این قرارداد پیمانکار به عنوان نماینده کارفرما در مدیریت و اجرای پروژه در نظر گرفته می‌شود. وظایف و مسئولیت‌های پیمانکار اعم از تهیه نقشه‌ها و و دریافت مجوزهای ساخت، تهیه مصالح و ماشین آلات و استخدام پیمانکاران خرد (دست دوم)، محوطه سازی و حذف فضاهای کارگاهی همچنین حفظ امنیت تمامی پرسنل کارگاهی و مسائل محیط زیستی است.

شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری عبارتند از مجموعه‌ای از تعهدات غیرقابل تغییر و عام که حاکم بر قرارداد پیمانکاری است. به عبارت دیگر تعهدات درج شده در قسمت شرایط عمومی جنبه عام داشته و غیرقابل تغییرند و بایستی در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شوند.

در واقع شرایط عمومی شرایطی هستند که حاکم بر قرارداد پیمانکاری هستند که سایر شرایط و تعهدات بایستی پیرو شرایط عمومی باشند.

در مقابل شرایط خصوصی پیمان در قراردادهای پیمانکاری وجود دارند که در واقع شرایطی مکمل شروط عمومی هستند.

شرایط خصوصی پیمان وفق تراضی کارفرما و پیمانکار ساختمانی نسبت به امور اجرایی و غیره تنظیم می‌شود. در این خصوص توجه نمایید که نبایستی شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شود که تعارضی با شرایط عمومی پیمان داشته باشند

علت این امر آنست که شرایط خصوصی پیمان که میان کارفرما و پیمانکار ساختمان توافق می‌شود جنبه تکمیلی دارد و نه تغییری.

اصلی ترین مفاد قرارداد پیمانکاری ساختمان شخص حقیقی

 1. مشخصات طرفین قرارداد
 2. ۱ مشخصات کارفرما
 3. ۲ مشخصات پیمانکار
 4. موضوع قرارداد پیمانکاری ساختمان با مصالح و محل انجام آن
 5. محاسبات و مشخصات فنی پروژه
 6. هزینه قرارداد (به تفکیک و کلی)
 7. شرایط پرداخت
 8. اسناد و مدارک پیمان
 9. مدت انجام موضوع قرارداد پیمانکاری ساختمان با مصالح
 10. ضمانت اجرای دیرکرد طرفین در انجام پروژه
 11. ترتیبات نظارت بر عملکرد پیمانکار
 12. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه
 13. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار
 14. تعهدات پیمانکار
 15. تعهدات کارفرما
 16. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار
 17. دستگاه نظارت
 18. مالیات پروژه
 19. موارد فسخ قرارداد
 20. اختلافات ناشی از قرارداد
 21. موارد متفرقه
 22. نُسخ قرارداد

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.