مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

ماده های مهم قانون تجارت چیست؟

0

ماده های مهم قانون تجارت چیست؟ آشنایی با ماده های مهم قانون تجارت میتواند به شما کمک کند تا در کسب و کار خود دچار اشتباهات حقوقی نشوید. در ادامه همراه با وکیل حقوقی باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.

حقوق تجارت در ایران از اهمیت زیادی برخوردارست و هرکسی قبل از اینکه بخواهد کسب و کار راه اندازی کند یا اگر بیزینسی دارد باید به این نکات توجه ویژه ای بکند.

ماده های مهم قانون تجارت چیست؟

در لابلای صفحات انباشته قوانینی که از گذرگاه قوه مقننه گذر کرده اند، چه فراوان قوانینی هستند که افزون بر کارکرد اصلی خود که تنظیم روابط فردی و اجتماعی است، کارکرد جدیدی یافته اند.

سالیانی است که آزمون های متنوع حقوقی از آزمون های تحصیلات تکمیلی گرفته تا آزمون های شغلی و استخدامی به عنوان میزانی برای سنجش سرآمدان و نخبگان به حساب می آیند.

در این آزمون ها آنچه منبع اصلی و مآخذ سوالات است، همان قوانین موضوعه است. ناگزیر هر داوطلب باید برای اثبات سرآمدی علمی و عملی خود، چیرگی و تسلطش را بر قوانین موضوعه افزایش داده و با کشف ارتباط منطقی میان مواد قانونی، خود را پیروز این میدان گرداند.

ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجا دم یشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی به عملیات حراجی.
۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ۳- معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا کیی از آنها تجارتی محسوب می شود:
۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها.
۲)کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
۳) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
۴) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.

ماده ۴- معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

ماده ۵- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

ماده ۶- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظام نامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:
۱) دفتر روزنامه
۲) دفتر کل
۳) دفتر دارایی
۴) دفتر کپیه

ماده ۷- دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی ) از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی( و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میک‌ند در آن دفتر ثبت نماید.

ماده ۱۰ – دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

ماده ۱۱ – دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت) که مطابق نظام نامه وزارت عدلیه معین می شود( امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست؛ ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد است.

ماده ۱۴ – دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار م یبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت. در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود. مواد برگزیده لایحه اصلاحی قانون تجارت:

ماده ۱- شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۲- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده ۳- در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

ماده ۴- شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

نوع اول- شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند این گونه شرکتها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

نوع دوم- شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

تبصره: در شرک تهای سهامی عام عبارت “شرکت سهامی عام” و در شرکت های سهامی خاص عبارت “شرکت سهامی خاص” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

ماده ۵- در موقع تأسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از کی میلیون ریال نباید کمتر باشد.

در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف کی سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغ ییر شکل یابد، وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد، دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. یادگیری حقوق اساسی به شما کمک میکند تا دیگر در زمینه تجارت خود کمتر به وکیل نیاز داشته باشید.

ماده ۶- برای تأسیس شرکت های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد کیی از بان کها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیر هنویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستا نها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد، به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

تبصره: هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد، باید عین آن یا مدارک مال یکت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقد ی حساب باز شده است، تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

ماده ۱۰ – مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.

ماده ۱۵ – امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.

ماده ۱۶ – پس از گذشتن مهلتی که برای پذیر هنویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضاء مدت تمدیدشده، مؤسسین حداکثر تا کی ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است، تعدا د سهام هر کی از تعهدکنندگان را یین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.

ماده ۱۷ – مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکبل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میک‌ند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهد هدار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

تبصره: هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. کیی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی (در حال حاضر در صلاحیت وزارت ارشاد اسلامی است) تعیین می شود.

ماده ۱۸ – اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.

ماده ۱۹ – در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد، به درخواست هر کی از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرک تها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد، به عهده مؤسسین خواهد بود.

نکته : حتما به قوانین چک که جدیدا بروزرسانی هم شده دقت کنید که به مشکلی در کسب و کار بر نخورید.

ماده ۲۰ – برای تأسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
۱- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد، باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تف کیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
۳- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
۴ – قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت به قسمت اخیر ماده ۱۷ .
۵- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

تبصره: سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است، در مورد شرکت های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.

مهم ترین نکات در قانون تجارت

۱.‏ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراردهد.‏

‏۲.‏ خرید یاتحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره ذاتآ تجارتی است.‏

‏۳.‏ تاسیس وبه کار انداختن هر قسم کارخانه تجارتی است مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی ‏نباشد.‏

‏۴.‏ کسی که تصدی به عملیات حراجی مینماید در صورتی که عمل او تکرار شود،تاجر محسوب می ‏شود.‏

‏۵.‏ تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ذاتآ تجارتی محسوب می شود.‏

‏۶.‏ عملیات صرافی وبانکی جزء معاملات تجارتی ذاتی می باشند.‏

‏۷.‏ معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر ذاتآ تجارتی است.‏

‏۸.‏ معامله کدام سند یا اسناد ذاتآ تجاری است؟ج- برات‏

‏۹.‏ عملیات بیمه در صورتی تجاری است که در هر صورت تجارتی می باشد.‏

‏۱۰.‏ کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی: ج-جزء معاملات تجارتی ذاتی می باشد.‏

‏۱۱.‏ کدامیک از معاملات تجاری محسوب میشود تاسیس کارخانه به شرط آنکه برای رفع حوائج شخصی ‏نباشد یاعملیات صرافی وبانکی ؟ج- هردو مورد مذکور‏

آموزش کامل قانون تجارت را کجا ببینیم؟

ماده های مهم قانون تجارت چیست؟

اگر با خواندن موارد بالا، ترغیب به یادگیری کامل در این باره شده اید، لازم است تا مجموعه آموزش های حقوق را در فرادرس مشاهده کنید تا به شما در این زمینه کمک کند. فرادرس یک وبسایت آموزش از طری ویدئو است که در دسته بندی های مختلف برای شما آموزش های متعددی دارد. کار با این سایت بسیار راحت بوده و کافیست تا دوره مد نظر خود را سرچ کرده و سپس پرداخت را انجام دهید. حال به آن دوره نامحدود دسترسی خواهید داشت.

برو به فرادرس تا بیشتر یادبگیرم.

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات