مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

نمونه قرارداد جعاله

0

نمونه قرارداد جعاله به شما کمک میکند تا دیگر به دنبال متن آن نباشید. نمونه قرارداد جعاله عقدیست که یک شخص ملزم به پرداخت مبلغی مشخص به عنوان اجرت در برابر انجام کار یا خدماتی توسط یک شخص معین یا غیر معین است. قرارداد میتواند براساس بندهاییکه دارد کم یا زیاد شود.

قرارداد جعاله یکی از عقود معین است که در  مواد ۵۶۱ تا ۵۷۰ قانون مدنی به آن پرداخته شده است. این عقد یکی از عقود خاص در قانون مدنی است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است ، دارای شرایط مخصوص به خود نیز می باشد.

کاربرد نمونه قرارداد جعاله

جعاله عقدی است که براساس آن یک طرف در ازای انجام خدماتی از سوی طرف دیگر متعهد بر پرداخت اجرت به او می شود.

قانون مدنی ایران در ماده ۵۶۱ جعاله را چنین تعریف کرده است : “جعاله ، عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین ” بنابراین با توجه به  این ماده ، جعاله بر دو نوع عام و خاص می باشد .

طرفین این قرارداد ، جاعل (ملتزم) و عامل ( انجام دهنده) هستند.

لازم نیست جاعل شخصا از عمل جعاله منتفع گردد ، بلکه کافی است که عمل جعاله دارای منفعت عقلایی باشد ، حتی اگر شخص یا اشخاص ثالثی از آن منتفع گردند.

شرایط قرارداد جعاله

عملی که  مورد جعاله قرار می گیرند بایستی شرایطی داشته باشد از جمله :

  1. حلال و مشروع باشد ؛
  2. منفعت قابل توجه عقلایی داشته باشد ؛
  3. از کارهای واجب بر جاعل نباشد .

هزینه انجام عمل موضوع قرارداد جعاله

هزینه هایی که برای انجام عمل مورد نیاز است بایستی توسط عامل پرداخت شود زیرا تعهد بر هر امری ، تعهد بر لوازم آن نیز می باشد ؛ اما به هر حال ممکن است طرفین ، خلاف این امر را شرط و توافق نمایند.

تعیین مبلغ در قرارداد جعاله

برای تعیین جُعل ، توافق و رضایت طرفین کافی است و نرخ یا مقررات خاصی برای این امر وجود ندارد ، در نتیجه مبلغ مورد توافق بی کم و کاست بایستی به عامل داده شود.

زمان پرداخت مبلغ قرارداد جعاله

از مقررات راجع به جعاله این گونه استنباط می گردد که جُعل بایستی پس از انجام عمل به عامل پرداخت شود ، ولی در عین حال خلاف این امر را نیز که ناشی از توافق طرفین باشد ، نمی توان خلاف قانون دانست ؛زیرا ممکن است طرفین در قرارداد ، مقرر کنند که جاعل بخشی از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت به عامل بپردازد.

وضعیت مالی که جعاله بر آن واقع شده است

بنا بر صراحت ماده ۵۶۹ قانون مدنی که مقرر داشته “مالی که جعاله بر آن واقع شده است ، از زمانی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند ، در دست او امانت است ؛ لذا باید توجه داشت که عدم تصریح به این نکته در قرارداد جعاله ، نافی امانی بودن ید عامل نمی باشد ؛ اما برای  روشن بودن تکالیف بهتر است به آن اشاره شود.

پس از تسلیم امانت از سوی عامل و یا انجام عمل توسط وی ، او مستحق جُعل می گردد.

مطلب هدیه : فروشگاه اینترنتی لاستیک

مسئولیت عامل در قرارداد جعاله

به استثنا فسخ ، در صورتی که عامل پس از شروع به عمل ، آن را ترک نماید و در اثر این ترک عمل ، زیانی متوجه جاعل گردد ، عامل از باب تسبیب ، مسئول خسارات وارده به جاعل می باشد.

فسخ قرارداد جعاله

عقد جعاله از عقود جایز است و لذا در قرارداد مزبور می توان ماده ای را برای فسخ قرارداد در نظر گرفت.

از آنجایی که در عقد جعاله ، عمل عامل مد نظر است و عمل انسان محترم می باشد ، لذا چنانچه فسخ قرارداد ، قبل از شروع به عمل باشد، عامل حقی بر جاعل پیدا نمی کند ؛ زیرا کاری نکرده است که مستحق اجرت باشد ، اما در صورتی که جاعل پس از شروع به کار عامل قرارداد جعاله را  فسخ نماید موظف است اجرت المثل را به عامل پرداخت نماید.

اما در صورتی که فسخ قرارداد از سوی عامل باشد ، حتی اگر در این خصوص هزینه هایی را نیز متقبل شده باشد ، مستحق اجرت المثل نخواهد بود.

در عین حال چنانچه عملی که در قرارداد جعاله مد نظر طرفین است ، دارای اجزای متعددی باشد و هر یک از آن اعمال ، جاعل را به هدف و منظور خودش برساند و قرارداد جعاله پس از انجام یکی از این موارد  فسخ گردد ، عامل مستحق اجرت المثل می باشد ؛ در این فرض فرقی نمی کند که فسخ از ناحیه جاعل باشد یا عامل.

بطلان قرارداد جعاله (باطل کردن قرارداد جعاله)

ماده ۵۷۰ قانون مدنی صراحتا مقرر نموده که جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

با این وجود ، خواه جاعل ، عالم و یا جاهل  بر بطلان قرارداد باشد ،  عامل مستحق اجرت المثل قسمتی از اعمال جعاله که انجام داده است ، خواهد بود.

فوت طرفین قرارداد جعاله

در صورت فوت یا جنون عامل یا جاعل ، حتی اگر مقداری از عمل مورد نظر توسط عامل انجام شده باشد ، قرارداد منفسخ می گردد و هیچ یک از طرفین حقی بر دیگری نخواهد داشت.

طرح دعوای مربوط به  قرارداد جعاله

در برخی موارد ممکن است  یکی از طرفین قرارداد جعاله در انجام وظایف قراردادی خود کوتاهی کرده  و یا از انجام تعهدات خود سر باز زند ؛ در این صورت شخص زیان دیده می تواند با مراجعه به مرجع صالح جهت احقاق حقوق قانونی خود طرح دعوا نماید.

دعوای مربوطه به قرارداد جعاله باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد و مرجع صالح آن هم با توجه به بهای خواسته شورای حل اختلاف یا دادگستری محل خواهد بود. هزینه دادرسی این دعوا نیز با توجه به تعرفه قانونی تعیین شده براساس خواسته تقویم شده مشخص می گردد.

مطلب هدیه: pars film

نمونه قرارداد جعاله

نمونه قرارداد جعاله

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد

جاعل (پرداخت کننده اجرت در برابر کار) :

خانم/ آقای ……….. فرزند ………. به شماره شناسنامه ……….. کد ملی ………… صادره از …….. تلفن ثابت ……… همراه  …..ساکن ………. .

طرف دوم قرارداد

عامل (شخصی که کار باید انجام دهد) :

خانم/آقای …….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ………. کد ملی ………… صادره از …… تلفن ثابت……… همراه  ……..ساکن ………… .

ماده ۲- مورد جعاله

……………….. .

ماده ۳) حق الجعاله (اجرت کار) و نحوه پرداخت آن

اجرت عامل در انجام مورد جعاله مبلغ …… ریال وجه رایج معادل ……… تومان است که جاعل متعهد گردیده آن را در پایان مدت مرقوم نقداً به عامل بپردازد.

ماده ۴- مدت قرارداد

از تاریخ ………….. لغایت ………….. ماه/سال کامل شمسی.

ماده ۵- تعهدات طرفین

(در این قسمت با توجه به مورد جعاله می‌توان تعهداتی را برای طرفین قرارداد در نظر گرفت.)

ماده ۶- شرایط قرارداد

۱- کلیه هزینه‌های ناشی از خرید مواد اولیه، لوازم کار، دستمزد و مزایای کارگران و حق بیمه و غیره به عهده عامل است.

۲- هر یک از طرفین حق رجوع از این جعاله را مادامی که عمل به اتمام نرسیده و یا قبل از شروع به عمل دارد ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را به نسبت عملی که انجام داده بدهد هرچند فسخ از طرف خود عامل نیز شده باشد.

۳- استحقاق عامل به دریافت تمامت جعل (عوض کار) موکول به انجام جعاله در موعد مقرر می ‌باشد.

۴- …………… .

۵- ………….. .

۶- ………….. .

۷- …………. .

 مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.

توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.

ماده ۷- وجه التزام

عامل متعهد و ملتزم است که در تحویل و انجام به موقع مورد جعاله طی مدت مرقوم اقدام نماید و در صورت تأخیر در انجام مورد جعاله عامل متعهد است روزانه مبلغ …… ریال معادل ……….. تومان به عنوان وجه التزام به جاعل بابت هر روز تأخیر بپردازد و جاعل حق دارد روزانه مبلغ ………. ریال معادل ……… تومان وجه التزام مذکور را در صورت تأخیر از اجرت کسر و باقی را بپردازد.

ماده ۸- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین و نیز در رابطه با حسن انجام کار طبق مشخصات فنی مندرج در صورت وضعیت مزبور، طرفین داوری خانم/ آقای ………….. فرزند …………..  شماره شناسنامه ………… ساکن …….. را پذیرفته و مورد را به داور مزبور ارجاع کرده و رأی آن داور برای طرفین در مورد ارجاعی قاطع  و غیرقابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و ذینفع حق دارد در صورت تمایل به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

ماده ۹- اقامتگاه طرفین

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتی که این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۰- نسخه های قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ده ماده در تاریخ ……. در … نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین مبادله گردید و مفاد و مندرجات آن مورد توافق کامل طرفین می ‌باشد.

امضاء طرف اول قرارداد (جاعل)                                                                                                        امضاء طرف دوم قرارداد (عامل)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.