مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

پیگیری اعتراض به قرار دادسرا را چطور باید انجام دهیم؟

0

پیگیری اعتراض به قرار دادسرا را چطور باید انجام دهیم؟ در این مقاله از وکیل حقوقی میخواهیم این موضوع را باهم بررسی کنیم. پس در ادامه همراه باشید.

شروع شکایت در دادسرا و به موجب شکوائیه به عمل می آید. مقام دادسرا (دادیار یا بازپرس) برحسب مورد تصمیم های متفاوتی امکان دارد اتخاذ نمایند.

  1.   قرار موقوفی تعقیب
  2.   قرار منع تعقیب
  3.   قرار جلب به دادرسی قرار مجرمیت

که مهم ترین و شایع ترین تصمیم در دادسرا قرار منع تعقیب میباشد. در این مقاله به اعتراض به قرارها و تصمیمات دادسرا می پردازیم. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو (دادگاه بدوی) میباشد. سایر قرارها که در پایان مرحله تحقیق صادر می شوند مانند موقوفی تعقیب و مجرمیت قابل اعتراض نمیباشند اما قرار های اعدادی مانند قرارهای تامین و کارشناسی قابلیت اعتراض به ترتیبی که در مواد ۲۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است قابل اعتراض میباشند.

پیگیری اعتراض به قرار دادسرا

۱- قرار منع تعقیب

در صورتی که مقام رسیدگی کننده در دادسرا (دادیار یا باز پرس) عمل انتسابی را جرم نداند یا دلایل شاکی برای اثبات جرم کافی نباشد دادیار یا بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب میکند. از دیگر موارد صدور قرار منع تعقیب وجود یکی از جهات توصیه کننده یا جهات موجهه جرم میباشد. شاکی که اصولأ قرار منع تعقیب بر خلاف در خواست او صادر شده است می تواند به این قرار ظرف ۲۰ روز در دادگاه کیفری ۲ اعتراض نماید.

۲- قرار موقوفی تعقیب

منظور از قرار موقوفی تعقیب فرقی میباشد که صرف نظر از وقوع جرم یا وجود دلایل امکان تعقیب کیفری متهم وجود ندارد مثل فوت متهم یا زوال قصد مجرمانه (جنون) یا وجود یکی از عوامل رافع مسئولیت. شاکی مانند آنچه در مورد قرار منع تعقیب گفته شد ۲۰ روز حق اعتراض به این قرار را در دادگاه کیفری ۲ را دارد.

۳- قرارمجرمیت (جلب به دادرسی)

چنانچه مقام قضایی پس از تحقیقات مقدماتی متهم را مجرم تشخیص دهد قرار جلب به دادرسی صادر میشود. در پی صدور این قرار متهم احضار و به وی تفهمیم اتهام می شود و برای اخرین بار دفاعیات او اخذ می گردد. در واقع صدور این قرار به جهت ارسال پرونده به دادگاه برای ادامه ی روند رسیدگی است. این قرار قابل اعتراض نمیباشد و با صدور ان متهم مکلف به حضور نزد مقام قضایی میباشد.

۴- قرار های تأمین

قرار تأمین راهی میباشد برای امکان دسترسی به متهم که انواع ان درقانون مشخص شده است و مقام قضایی مکلف میباشد توجه به شدت و ضعف اتهام انتسابی اقدام به صدور یکی از ان ها نماید. مهم ترین و کاربردی ترین قرارهای تامین قرار بازداشت موقت و قرار وثیقه و کفالت است. قرار بازداشت موقت فقط در جرایم و شرایط احصا شده در قانون امکان صدور دارند. همچنین در خصوص صدور قرار وثیقه و کفالت تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه متهم بازداشت میگردد.

این قرارها ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه میباشند.

۵- قرار ابقاء تأمین

در صورت صدور قرار تامین بازداشت موقت چنانچه در دادسرا ظرف مهلت های مقرر در قانون تصمیم گیری نگردد و مقام قضایی باقی ماندن تامین را ضروری بداند قرار ابقای تامین را صادر مینماید. این قرار باید به تایید دادستان برسد و ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض از سوی متهم به دادگاه صالح است.

۶- قرار تشدید یا تخفیف تأمین

بازپرس در تمام طول رسیدگی می تواند نسب به تشدید قرار تامین صادره اقدام نماید اعم از اینکه نوع ان را تغییر دهد ، برای مثال قرار التزام به حضور را به قرار وثیقه یا کفالت که شدیدتر میباشد تغییر دهد و یا مبلغ وثیقه را بیشتر یا کمتر کند. دادستان نمی تواند در این مورد به صلاح دید خود دستور تشدید یا تخفیف تامین را دهد. صرفا می تواند از بازپرس (قبل از صدور کیفر خواست) و یا از دادگاه (بعد از صدور کیفر خواست) در خواست این قرار را نماید.

۷- قرار فک تأمین

در صورت صدور قرار تامین بازداشت موقت چنانچه در دادسرا ظرف مهلت های مقرر در قانون تصمیم گیری نشود باز پرس مکلف به فک قرار و صدور دستور ازادی متهم میباشد مگر ان که دلیل موجهی برای ابقای قرار موجود باشد.

۸- قرار نظارت قضایی

مقام قضایی می تواند باتوجه به اوضاع و احوال پرونده توأم با قرار تأمین قرار نظارت قضایی نیز تعیین نماید. این قرار انواع مختلفی دارد که در ماده ی ۲۴۷ ادک مشخص شده اند و هدف از ان تشدید و تکمیل قرار تأمین میباشد. تنها در جرایم تعزیری درجه ۷و ۸می توان بدون صدور قرار تامین قرار نظارت قضایی صادر کرد.

تمام قرارهای نظارت قضایی ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه میباشد.

۹- قرار تأمین خواسته

این قرار در مواردی صادر میگردد که شاکی با ادله موجه تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. در این صورت با دستور مقام قضایی حسب مورد اموال ودارایی های متهم و یا مال معینی که مورد درخواست شاکی ست توقیف میگردد. در واقع این قرار به در خواست شاکی به منظور حفظ حقوق یا اموال وی صادر می شود. تأمین خواسته را می توان ضمن شکوائیه یا قبل از تقدیم دادخواست تقاضا نمود. چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود نیاز به تایید دادستان ندارد.

مرجع اعتراض به این قرار دادگاه صالح است و مهلت ان ۱۰ روز از تاریخ صدور میباشد.

۱۰- قرار اناطه

قرار اناطه در مواردی صادر می شود که رسیدگی به جرم مستلزم اثبات مسائلی دیگر باشد و رسیدگی به ان مسائل در صلاحیت دادگاه کیفری نباشد و مراجع دیگر اعم از قضایی و غیر قضایی صالح باشند ( مگر ان که موضوع اختلاف مالکیت اموال منقول بوده که در این موارد دادگاه کیفری خود اقدام به رسیدگی می نماید.) در این صورت تا صدور حکم قطعی از مرجع صالج رونده در دادگاه کیفری بایگانی می شود. این قرار باید به تایید دادستان برسد.

این قرار فقط از سوی شاکی، ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح میباشد.

۱۱- قرار کارشناسی

چنانچه مقام قضایی نظر کارشناس را برای تصمیم گیری لازم بداند یا به درخواست هریک از طرفین می تواند ان مورد را به کارشناس ارجاع می دهد و البته الزامی به صدور این قرار و قبول درخواست اصحاب دعوا ندارد. همچنین تبعیت از نظر کارشناس برای مقام قضایی الزام آور نیست.

هریک از طرفین می توانند ظرف یک هفته به نظر کارشناس اعتراض نمایند.

۱۲- قرار معاینه محل

این قرار در صورتی صادر می شود که تحقیق از محلی جهت کشف امر و روشن شدن موضوع از نظر مقام قضایی لازم باشد. در این صورت موضوع و محل به طرفین ابلاغ می شود اما عدم حضور انان مانع از رسیدگی و اجرای تحقیقات نمیباشد.

این قرار قابل اعتراض نمی باشد.

۱۳- قرار ترک تعقیب

این قرار مختص جرایم قابل گذشت میباشد، تا زمانی که پرونده در دادسراست و کیفرخواست صادر نشده است شاکی می تواند درخواست کند مرجع قضایی به تحقیقات خود پایان دهد و از تعقیب متهم خودداری کند. اما شاکی می توان تا یک سال از تاریخ صدور قرار به هر علت دوباره تعقیب متهم را درخواست نماید. مرجع صدور این قرار دادستان میباشد.

این قرار قابل اعتراض نیست.

۱۴- تعلیق تعقیب

صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایمی که سنگین نمیباشد یعنی جرایم درجه ۶-۷-۸ امکان پذیر است. به این معنی که این جرایم مقام قضایی می تواند از شش ماه تا دو سال رسیدگی را متوقف نماید ودر این مدت به متهم فرصت دهد تا عمل مجرمانه ی خود را جبران نموده و در صدد اصلاح خود براید. پس از گذشت این مدت مقام قضایی با توجه به عملکرد شخص در زمان تعلیق تعقیب تصمیم به ادامه ی روند رسیدگی و یا خاتمه ی پرونده می گیرد. مرجع صادر کننده ی این قرار دادستان است.

شاکی حق دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دادگاه نسبت به آن اعتراض نماید.

۱۵- قرار عدم صلاحیت

این قرار زمانی صادر می شود که مقام قضایی دادسرا را صالح به رسیدگی نداند. در این صورت پرونده را به مرجه صالح ارسال می کند و این قرار قابل اعتراض نمیباشد.


در این مقاله به بررسی موضوع پیگیری اعتراض به قرار دادسرا پرداختیم و سعی کردیم تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. اگر به موضوعات کیفری علاقه دارید، ما در وکیل حقوقی آموزش های رایگان آن را قرار میدهیم. نظر شما درباره پیگیری اعتراض به قرار دادسرا چیست؟ نظرات خود را از بخش کامنت های همین مطلب باما و سایر کاربران درمیان بگذارید.

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات