مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر
مرور رده

مالیات

سازمان تجارت جهانی چیست

شنایی با سازمان جهانی تجارت (WTO) سازمان جهانی تجارت که از ابتدای سال ۱۹۹۵ برای مدیریت مناسبات تجارت چنـد جانبه بیـن‌المللی جایگزین گات شد، اکنون به یک سازمان بزرگ جهانی تبدیل شده است با وکیل حقوقی همراه شوید .